5 cech dobrej agencji ochrony

5 cech dobrej agencji ochrony

Większość firm, ale także coraz więcej osób prywatnych korzysta z usług firm ochroniarskich. Ważne jest dla nich zabezpieczenie mienia oraz poczucie bezpieczeństwa, że w trakcie ich nieobecności dom oraz cała nieruchomość będą bezpieczne. Na rynku pojawia się coraz więcej firm świadczących tego typu usługi. Agencje korzystają z coraz nowszych technologii, posiadają wykwalifikowanych pracowników i korzystają z profesjonalnych metod. Jak wybrać najlepszą? Oto 5 głównych cech, które powinna posiadać taka firma:

1. Posiadanie koncesji

Profesjonalna firma ochroniarska powinna posiadać koncesję. Bez niej taka działalność nie może widnieć jako firma ochroniarska, chyba że w swojej ofercie posiadają oni tylko zabezpieczenia techniczne. Brak koncesji wyklucza jednak takie firmy z podejmowania pracy na obszarach związanych z interesem gospodarczym państwa i bezpieczeństwem publicznym. Jeśli chcemy mieć pewność, że firma działa legalnie i może funkcjonować na wszystkich obszarach warto upewnić się czy posiada ona koncesję. Takie informacje bardzo często udzielone są na stronie firmy ochroniarskiej, tak jak tu https://magnumochrona.pl/koncesja/

2. Doświadczona i wykwalifikowana obsługa

Wybierając firmę ochroniarską dobrze jest przebadać jak duże ma ona doświadczenie. Nie warto jest decydować się na firmy, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. Niesie to ze sobą dosyć duże ryzyko. Ważne jest też to, aby zwrócić uwagę na ilość wykonanych zleceń danej firmy oraz jaka jest jej specyfika. Dobre firmy ochroniarskie dbają także o to, by pracownicy byli wykwalifikowani. Muszą oni posiadać odpowiednią wiedzę techniczną, znać obowiązujące przepisy prawa oraz posiadać uprawnienia, które w razie potrzeby pozwolą im na udzielenie pierwszej pomocy. Pracownicy ochrony powinni też posiadać konkretne cechy, ponieważ taka praca wymaga od nich umiejętności podejmowania szybko decyzji w często kryzysowych sytuacjach. Dobry pracownik firmy ochroniarskiej potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji i umie znaleźć rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo.

3. Zabezpieczenia techniczne

Mimo, że firmy ochroniarskie świetnie szkolą swoich pracowników, którzy są przygotowani na wszystko coraz częściej sięgają po pomoc technologiczną, która uzupełnia ich działanie. Dużo wyższą jakość usług zapewniają systemy alarmowe oraz monitoring. Coraz częściej spotykane są, szczególnie na imprezach masowych, korzystanie z dronów, które latają w powietrzy i przesyłają obraz. Technologiczne rozwiązania są wygodnym i mniej kosztownym rozwiązaniem dla mniejszych podmiotów, które chcą korzystać z systemów alarmowych połączonych z grupami interwencyjnymi. Takie systemy pozwalają na zdecydowanie dokładniejsze kontrolowanie dużych terenów przy zakładach pracy, obiektach produkcyjnych, magazynowych lub dużych prywatnych posesjach.

4. Sposób działania firmy

Wybierając firmę ochroniarską ważne jest, aby jej sposób działania był szybki i profesjonalny. Taka agencja powinna mieć odpowiednie procedury i określony czas reakcji i działania, w sytuacji, kiedy wezwana jest do interwencji. Ilość osób jaka jedzie na patrol? Mają być uzbrojeni czy nie? Ile czasu zajmie im dojazd? Te wszystkie aspekty składają się na kompetencję i jakość firmy ochroniarskiej. Ochrona w Łodzi zapewnia wykwalifikowaną kadrę, która jest odpowiednio przeszkolona.

5. Portfolio i zaufanie klientów

Decydując się na konkretną agencję ochroniarską dobrze jest zorientować się czy posiada ona swoje portfolio. Dzięki niemu lepiej będziemy w stanie określić kompetencje i doświadczenie danej firmy ochroniarskiej. Portfolio zawiera dokumentację określającą miejsca w jakich firma pełniła nadzór. Możemy dowiedzieć się czy były to takie obiekty jak mieszkania, prywatne posesje, dobra materialne, obsługa imprez masowych itd. Portfolio pomoże określić nam czy dana firma spełnia nasze potrzeby i oczekiwania. Zadowoleni klienci, to najlepsze potwierdzenie i rekomendacja danej firmy oraz jej jakości. Grupa stałych klientów, która współpracuje od lat z jedną firmą ochroniarską, to dowód ich profesjonalizmu. Wokół takich firm kręci się także wielu coraz to nowszych klientów, którzy poprzez rekomendacje i własne doświadczenia doceniają taką firmę. Niektóre z firm posiadają także certyfikaty potwierdzające ich zasługi.

Kwalifikacje pracownika ochrony

kwalifikacje-pracownika-ochrony

Dobrą firmę charakteryzuje przede wszystkim odpowiedni personel. Pracownicy firmy ochroniarskiej tworzą ją i są jej wizytówką. Ich doświadczenie, postawa, umiejętności oraz kwalifikacje, to klucz do dobrej opinii firmy. To jakie efekty i osiągi ma dana firma ochroniarska w dużej mierze zależy od tego czy personel w niej pracujący ma kwalifikacje czy nie. Jakie są różnice pomiędzy kwalifikowanym, a niekwalifikowanym pracownikiem ochrony?

Kto może zdobyć kwalifikacje pracownika ochrony?

Prawo panujące w Polsce reguluje przepis odnośnie osób, które mogą znaleźć się na liście kwalifikowanych pracowników ochrony. O takie kwalifikacje może ubiegać się tylko i wyłącznie osoba, która spełnia warunki, które są określone w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. Konieczne jest uzyskanie nieposzlakowaniej opinii wydanej przez właściwego, względem zamieszania komendanta Policji, orzeczenie lekarskie oraz niezbędne, aby móc wykonywać ten zawód, szkolenie praktyczne, a także teoretyczne. Kwalifikacje pracownika potwierdzają takie dokumenty jak dyplom, świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty ukończonych szkoleń oraz kursów lub studiów prowadzonych przez placówki publiczne oraz niepubliczne. Kiedy kandydat na kwalifikowanego agenta ochrony spełnia wszystkie warunki określone w ustawie, ma prawo do złożenia wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Ten wpis daje mu możliwość wypełniania zawodu oraz stanowi potwierdzenie jego kompetencji, a także psychicznych i fizycznych predyspozycji do wykonywania tego typu zawodu. Dzięki takim uprawnieniom pracownik posiada szereg uprawnień oraz możliwości.

Jakie uprawnienia posiada kwalifikowany pracownik ochrony?

Za pełnoprawnego pracownika ochrony uchodzi każdy kto jest wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego. Zadaniem takiego pracownika jest ochrona w ramach wewnętrznej służby ochrony bądź praca na rzecz przedsiębiorcy, który posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej usług ochrony osób i mienia. Ustawa mówi także, że pracownikiem ochrony może być każda osoba, która nie znajduje się na liście, ale pracuje i wykonuje zadania, które należą do pracownika ochrony, na rzecz przedsiębiorcy, który posiada wyżej wymienioną koncesję – taki pracownik jest osobą niekwalifikowaną, która ma mocno ograniczone prawa. Niekwalifikowany i kwalifikowany pracownik może używać w swojej pracy środki porządkowe, takie jak:

 • weryfikowanie uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu/obszaru
 • potwierdzenie tożsamości osoby poprzez wylegitymowanie jej
 • wzywanie nieuprawnionej osoby do opuszczenia chronionego obiektu/obszaru
 • ujawnienie osoby, która stanowi bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia, mienia, a także oddać ją w ręce policji

Kwalifikowany pracownik ochrony dodatkowo posiada prawo do stosowania środków przymusu bezpośredniego w sytuacji, która zagraża życiu, zdrowiu lub mieniu. Ma prawo do ich zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacjach do ochrony lub odparcia ataku. Użycie środków przymusu jest możliwe tylko w sytuacjach określonych w ustawie. Do takich środków zaliczana jest:

 • broń palna
 • siła fizyczna – obezwładnianie, techniki obrony
 • kajdanki
 • pałka służbowa, gaz pieprzowy, a także paralizator
 • pas służbowy

Co to jest SUFO?

SUFO

Ochrona osób i mienia, to definicje znane powszechnie. Wielu klientów potrzebuje jednak profesjonalnej i kompetentnej agencji ochroniarskiej. Dla osób z takimi potrzebami na rynku istnieją specjalne agencje. Funkcjonują specjalne formacje, które mają na celu wewnętrzną ochronę mienia. Jedną z takich formacji jest SUFO. Czym dokładnie jest i jakie pełni funkcje? Jaka ustawa reguluje prawa i obowiązki SUFO? Kto może je tworzyć i jakie warunki należy spełniać?

Czym jest SUFO?

SUFO, to specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne. Te wewnętrzne służby ochrony powstały na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia z 1997 roku, a także prywatne przedsiębiorstwa, które uzyskały koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu usług ochrony osób i mienia oraz pozwolenie na broń palną wydanego na okaziciela. Tego typu dokument wydaje się na podstawie innych przepisów. Funkcjonowanie SUFO kontroluje Komendant Główny Policji. Dane, które przedstawia Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji w Polsce istnieje 869 jednostek SUFO. SUFO pełniąc funkcje ochronne osób i mienia ma obowiązek współpracować z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażą miejską. Jeśli szukasz firmy ochroniarskiej, to ochrona z Łodzi dojedzie wszędzie tam, gdzie jej potrzebujesz.

Jaką funkcję pełni jednostka SUFO?

Według wyżej wymienionej Ustawy wewnętrzne służby ochrony SUFO pełnią określone funkcję. Do tych funkcji należą:

 • ochrona mienia na terenie chronionego obszaru i obiektu
 • konwojowanie mienia
 • ochrona ważnych urządzeń, które zlokalizowane są poza granicami chronionego terenu i obiektu
 • realizacja zadań zawartych w planie ochrony danej instytucji

Zadania SUFO, w przeciwieństwie do podstawowych funkcji jakie pełni niekwalifikowany pracownik agencji ochrony osób i mienia, mogą być realizowane tylko i wyłącznie przez kwalifikowanych pracowników ochrony.
Szukasz wykwalifikowanej kadry ochroniarskiej? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami w tym zakresie: https://magnumochrona.pl/uslugi/specjalistyczne-uslugi-ochrony/

Jakie uprawnienia mają pracownicy SUFO w agencji ochrony osób i mienia?

Działania jakie podejmuje SUFO oraz to jak funkcjonuje różni się od tradycyjnych firm. Do obowiązków pracowników SUFO należy głównie ochrona obiektów i konwojowanie, czyli specjalnym sposobem ochrony osób i mienia. W praktyce przyjęło się, że przez SUFO muszą być obsługiwane podmioty podlegające obowiązkowej ochronie. Właściciel czy przedstawiciel obiektu powinien mieć świadomość co do obowiązkowego lub nieobowiązkowego charakteru ochrony jego obiektu. Dokładne informacje na ten temat powinny być zapisane w planie ochrony obiektu. Zadania jakie należą do ochrony mogą wypełniać tylko osoby, które zostały wpisane na specjalną listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Zmotoryzowany patrol obsługujący obiekt, który podlega obowiązkowej ochronie powinien składać się z co najmniej dwóch kwalifikowanych oraz uzbrojonych pracowników ochrony. Główne prawa, jakie posiadają pracownicy działający w ramach specjalistycznej formacji SUFO, to:

 • legitymowanie osób wchodzących na chroniony teren
 • ujmowanie osób na terenie chronionego obiektu
 • stosowanie środków przymusu bezpośredniego, także stosowanie siły fizycznej
 • posiadanie oraz używanie w razie potrzeby, broni palnej
 • mają obowiązek współpracy z innymi jednostkami takimi jak Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Obrona Cywilna
 • stosowanie środków przymusu bezpośredniego, takich jak: pałka, kajdanki, gaz obezwładniająco-paraliżujący, paralizator itp.

Ochrona imprez masowych

Bezpieczeństwo zachowane podczas imprez masowych, to konieczność. Organizatorzy tego typu wydarzeń biorą odpowiedzialność za wszystkie osoby, które przebywają na ogrodzonym obszarze, gdzie odbywa się impreza. Do tego typu wydarzeń zaliczane są imprezy artystyczno – rozrywkowe, takie jak np. koncerty lub imprezy sportowe, takie jak np. mecze piłki nożnej, podczas których gromadzi się bardzo duża ilość ludzi. Kto dba o bezpieczeństwo podczas imprezy masowej i jakie obowiązki na nim spoczywają? O czym musi pamiętać organizator imprezy masowej, by wszystko odbyło się bezpiecznie?

Bezpieczeństwo imprezy masowej i obowiązki organizatora

Dokument, który mówi o zasadach bezpieczeństwa i organizacji imprez masowych, to Ustawa z 20 marca z 2009 roku. Przepisy mówią o bezpieczeństwie imprezy masowej, w miejscu i czasie w którym się odbywa, które zapewnić musi jej organizator. Przede wszystkim musi on spełnić takie wymagania jak:

 • bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie
 • ochrona porządku publicznego
 • zabezpieczenie medyczne
 • odpowiedzialność za stan techniczny obiektów budowlanych oraz za instalacje i urządzenia techniczne, które służą tym obiektom, przede wszystkim przeciwpożarowe oraz sanitarne

Główną odpowiedzialność za organizowaną imprezę masową ponosi jej organizator, jednak odpowiada za nią także wójt/burmistrz/prezydent miasta, wojewoda, policja, straż pożarna, służby, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych oraz służba zdrowia.
Żeby impreza masowa mogła zostać zorganizowana wymaga to zezwolenia, które wydać może wójt, burmistrz bądź prezydent miasta. Opinie musi wydać także Policja, Państwowa Straż Pożarna, a także pogotowie ratunkowe na temat niezbędnych środków bezpieczeństwa oraz stanu technicznego obiektu, gdzie odbywać będzie się impreza masowa. Organizator po uzyskaniu opinii powinien zapewnić:

 • warunki zgodne z przepisami prawa budowlanego, przepisami sanitarnymi oraz dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej
 • pomoc medyczną
 • zaplecze higienczno – sanitarne
 • udział służb porządkowych, służb informacyjnych, firmy ochroniarskiej dbającej o bezpieczeństwo
 • wyznaczenie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych, a także dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i policji
 • warunki umożliwiające organizowanie łączności pomiędzy służbami i innymi podmiotami uczestniczącymi w zabezpieczaniu imprezy masowej
 • sprzęt ratowniczy oraz sprzęt gaśniczy w ilościach niezbędnych do odpowiedniego zabezpieczenia imprezy masowej
 • oddzielne, wydzielone pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy

Bezpieczna impreza masowa, a pandemia

Czas pandemii zmienił bardzo dużo, także w kwestii organizowania imprez masowych. Przez bardzo długi okres organizacja imprez tego typu została zabroniona. Od niedawna przywrócono możliwość organizowania imprez masowych jednak odbywają się one bez publiczności. Wydawać by się mogło, że przy takich obostrzeniach praca firm ochroniarskich będzie ułatwiona, jednak nie do końca tak to wygląda. Obiekty, gdzie organizowane są duże imprezy w dalszym ciągu są dużym obszarem do ochrony. W niektórych sytuacjach dozwolona jest minimalna ilość kibiców. W takich sytuacjach czujność ochrony musi być tym bardziej zwiększona, ponieważ na teren obiektu mogą wtargnąć niechciani goście. Dodatkowo trzeba być przygotowanym na to, że część osób, która pojawi się na takim wydarzeniu może nie chcieć dostosować się do narzuconych obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią. Firma ochroniarska szczególnie na wydarzeniach sportowych w tym trudnym czasie musi przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo zawodników, którzy przyjeżdżają z całego świata. Osoby pełniące funkcje zapewniające bezpieczeństwo i mające bezpośredni kontakt z zawodnikami muszą przejść testy na obecność koronawirusa, które zapewnić musi organizator wydarzenia. Wymagane są również środki ochrony indywidualnej, takie jak maski i płyny do dezynfekcji.