Specjalistyczne usługi ochrony

SUFO to szczególna jednostka działająca w ramach agencji ochrony osób i mienia. SUFO może zostać stworzona przez prywatne przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie usług ochrony osób i mienia jedynie po uzyskaniu koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pozwolenia na broń palną wydawanego na okaziciela. Działania SUFO regulowane są przez Ustawę o Ochronie Osób i Mienia z 1997 roku, a jej funkcjonowanie kontroluje Komendant Główny Policji. W naszej ofercie posiadamy specjalistyczne usługi ochrony świadczone przez tę wyspecjalizowaną jednostkę. SUFO pełni m.in. takie funkcje jak: ochrona mienia na terenie chronionego obszaru i obiektu, ochrona ważnych urządzeń, które zlokalizowane są poza granicami chronionego terenu i obiektu, konwojowanie mienia czy realizacja zadań zawartych w planie ochrony danej instytucji. SUFO ochrona to kwalifikowani pracownicy, posiadający odpowiednie uprawnienia do pełnienia tej roli. SUFO ma prawo do: 

  • legitymowania osób wchodzących na chroniony obszar,
  • ujmowania osób na terenie chronionego obiektu,
  • stosowania środków przymusu bezpośredniego (w tym siły fizycznej),
  • posiadania i używania broni palnej.

Jednostki SUFO mają obowiązek współpracy z jednostkami policji, straży pożarnej, obrony cywilnej, a także z pracownikami straży miejskiej.