Kwalifikacje pracownika ochrony

kwalifikacje-pracownika-ochrony

Dobrą firmę charakteryzuje przede wszystkim odpowiedni personel. Pracownicy firmy ochroniarskiej tworzą ją i są jej wizytówką. Ich doświadczenie, postawa, umiejętności oraz kwalifikacje, to klucz do dobrej opinii firmy. To jakie efekty i osiągi ma dana firma ochroniarska w dużej mierze zależy od tego czy personel w niej pracujący ma kwalifikacje czy nie. Jakie są różnice pomiędzy kwalifikowanym, a niekwalifikowanym pracownikiem ochrony?

Kto może zdobyć kwalifikacje pracownika ochrony?

Prawo panujące w Polsce reguluje przepis odnośnie osób, które mogą znaleźć się na liście kwalifikowanych pracowników ochrony. O takie kwalifikacje może ubiegać się tylko i wyłącznie osoba, która spełnia warunki, które są określone w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. Konieczne jest uzyskanie nieposzlakowaniej opinii wydanej przez właściwego, względem zamieszania komendanta Policji, orzeczenie lekarskie oraz niezbędne, aby móc wykonywać ten zawód, szkolenie praktyczne, a także teoretyczne. Kwalifikacje pracownika potwierdzają takie dokumenty jak dyplom, świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty ukończonych szkoleń oraz kursów lub studiów prowadzonych przez placówki publiczne oraz niepubliczne. Kiedy kandydat na kwalifikowanego agenta ochrony spełnia wszystkie warunki określone w ustawie, ma prawo do złożenia wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Ten wpis daje mu możliwość wypełniania zawodu oraz stanowi potwierdzenie jego kompetencji, a także psychicznych i fizycznych predyspozycji do wykonywania tego typu zawodu. Dzięki takim uprawnieniom pracownik posiada szereg uprawnień oraz możliwości.

Jakie uprawnienia posiada kwalifikowany pracownik ochrony?

Za pełnoprawnego pracownika ochrony uchodzi każdy kto jest wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego. Zadaniem takiego pracownika jest ochrona w ramach wewnętrznej służby ochrony bądź praca na rzecz przedsiębiorcy, który posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej usług ochrony osób i mienia. Ustawa mówi także, że pracownikiem ochrony może być każda osoba, która nie znajduje się na liście, ale pracuje i wykonuje zadania, które należą do pracownika ochrony, na rzecz przedsiębiorcy, który posiada wyżej wymienioną koncesję – taki pracownik jest osobą niekwalifikowaną, która ma mocno ograniczone prawa. Niekwalifikowany i kwalifikowany pracownik może używać w swojej pracy środki porządkowe, takie jak:

  • weryfikowanie uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu/obszaru
  • potwierdzenie tożsamości osoby poprzez wylegitymowanie jej
  • wzywanie nieuprawnionej osoby do opuszczenia chronionego obiektu/obszaru
  • ujawnienie osoby, która stanowi bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia, mienia, a także oddać ją w ręce policji

Kwalifikowany pracownik ochrony dodatkowo posiada prawo do stosowania środków przymusu bezpośredniego w sytuacji, która zagraża życiu, zdrowiu lub mieniu. Ma prawo do ich zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacjach do ochrony lub odparcia ataku. Użycie środków przymusu jest możliwe tylko w sytuacjach określonych w ustawie. Do takich środków zaliczana jest:

  • broń palna
  • siła fizyczna – obezwładnianie, techniki obrony
  • kajdanki
  • pałka służbowa, gaz pieprzowy, a także paralizator
  • pas służbowy

Recommended Posts